Sopimusehdot

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Maximum Effort Ay:n (”Palveluntarjoaja”) asiakkailleen (”Asiakas”)
toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. Ehdot astuvat voimaan 01.04.2022 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Uudet ehdot korvaavat aikaisemmat sopimusehdot. Oikeus sopimusehtojen muutoksiin varataan.
Palveluntarjoaja tiedottaa sopimusehtojen muutoksista kotisivuillaan (lanetti.fi).

Sopimus on Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välinen. Asiakkaan tulee pitää kaikki sopimukseen,
palveluun ja hinnoitteluun liittyvä luottamuksellisena. Asiakas vastaa myös siitä, että Asiakkaan palveluksessa olevat tahot, kuten alihankkijat ja työntekijät, noudattavat Palveluntarjoajan
sopimusehtoja.

Sopimus syntyy, kun asiakas tilaa palvelun ja Palveluntarjoaja on vahvistanut tilauksen lähettämällä palveluun liittyvät tiedot. Vahvistus tehdään pääsääntöisesti sähköpostitse.

Sopimuskauden pituus on sama kuin palveluun valitun laskutuskauden pituus. Sopimus jatkuu automaattisesti kauden loputtua,
mikäli sitä ei ole määräaikaan mennessä irtisanottu vähintään 14 päivää ennen uuden sopimuskauden
alkamista.

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan
kirjallista lupaa. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus ja palvelut kolmannelle osapuolelle.

Palveluntarjoaja varaa myös oikeuden muuttaa sopimuksen tai palvelukuvauksen sisältöä.

Asiakas voi irtisanoa palvelun ainoastaan Lanettin kotisivujen lanetti.fi
(Asiakassivujen kautta) tai sähköpostitse pääyhteyshenkilön sähköpostiosoitetta käyttäen. Asiakkaalle lähetetään irtisanomisesta vahvistus sähköpostitse.

Asiakkaan on tehtävä irtisanominen vähintään 2 viikkoa ennen laskutuskauden loppua. Asiakkaalla ei tällöin saa olla erääntyneitä maksuja. Mikäli Asiakkaan irtisanominen tulee myöhässä, on Asiakas velvollinen maksamaan seuraavan laskutuskauden täysimääräisesti, vaikka palvelu on mahdollista lopettaa jo tätä ennen.

Asiakkaalla on oikeus vaatia sopimuksen purkua irtisanomisaikaa huomioimatta, jos sovittuja
palveluja ei voida tarjota Palveluntarjoajan osalta. Tämä ei koske kuitenkaan satunnaisia katkoksia,
jotka johtuvat Palveluntarjoajan internetyhteyden tarjoajasta, huoltotoimenpiteistä, laiteviasta tai
Force Majeure-tapauksista (luonnonmullistukset jne.).

Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa Asiakkaan palvelu välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli Asiakas rikkoo sopimusehtoja tai palvelua ei voida jatkaa jonkin ulkopuolisen tekijän vuoksi, jolloin Palveluntarjoaja ei ole velvoitettu korvaamaan Asiakkaalle mitään.

Jos Palveluntarjoaja irtisanoo sopimuksen ilman, että Asiakas on rikkonut sopimusehtoja, korvataan Asiakkaalle tällöin käyttämättä jääneen ajan palvelumaksut.

Palveluntarjoajalla on oikeus sopimusehtojen muutoksiin. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa palvelu
tilanteessa, jossa sopimusehtojen muutos olennaisesti lisää Asiakkaan velvollisuuksia tai vähentää Asiakkaan oikeuksia ja jos muutos ei johdu lain muutoksesta tai viranomaisen määräyksestä.

Asiakkaalla on muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään mennessä oikeus kirjallisesti irtisanoa palvelu, ja irtisanominen tulee voimaan siinä tapauksessa, että Palveluntarjoaja Asiakkaan
irtisanomisilmoituksen saatuaan vahvistaa sopimusmuutosten tulevan voimaan.

Palveluntarjoaja korvaa tällöin Asiakkaan etukäteen maksaman käyttämättä jääneen palvelumaksun. Mikäli muutos johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen määräyksestä, voi muutos tulla voimaan ennen kyseisen määräajan päättymistä. Tällöin Asiakkaalle ei muodostu oikeutta irtisanoa palvelu muutoin kuin
näissä yleisissä sopimusehdoissa on kuvattu.

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea tai irtisanoa palvelut myös, jos Asiakas ei ole maksanut laskuaan
eräpäivään mennessä tai hänet on todettu maksukyvyttömäksi, rikkoo lakia, asiakastiedot eivät ole oikeat tai Asiakas ei ole tavoitettavissa antamistaan yhteystiedoista.

Laskutuskausi katsotaan yleisesti alkaneeksi, kun Palveluntarjoaja on lähettänyt sähköpostia, jossa
kerrotaan tilin aktivoinnista ja lähetetään palveluun liittyvät käyttäjätunnukset. Asiakas maksaa
palveluntarjoajalle palvelusta tilauksen yhteydessä sovitun laskutuskauden mittaisissa
jaksoissa. Palveluntarjoaja toimittaa palvelun maksun vastaanottamisen jälkeen. Osa tilauksesta,
kuten verkkotunnusten rekisteröinti tai siirto, voi myöhästyä Palveluntarjoajasta riippumattomista
syistä.

Laskut lähetetään palveluntarjoajan tarjoamien laskutustapojen mukaisesti. Asiakkaan tulee maksaa
lasku eräpäivään mennessä. Asiakkaan tulee pitää laskutustietonsa ajan tasalla (sähköpostiosoitteiden
muutokset yms.).

Maksut maksetaan (jos ei toisin mainittu) etukäteen. Asiakas maksaa palvelusta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa hinnoitteluaan ilmoittaen siitä
etukäteen (verkkosivuilla ja sähköpostitse tai edellisessä laskussa).

Uusia hintoja käytetään Asiakkaan seuraavan laskutusjakson laskutuksessa. Asiakkaalla on Palveluntarjoajan tekemän hinnaston
muutoksen takia oikeus irtisanoa palvelu ennen uutta laskutuskautta.

Palveluntarjoaja voi sulkea palvelut, mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Palvelu
voidaan irtisanoa ilman irtisanomisaikaa, mikäli maksua ei ole suoritettu heti huomautuksen jälkeen.
Viivästyneistä maksuista voidaan periä viivästysmaksu, sekä korko. Myös palvelun uudelleen avaamisesta voidaan periä suljetun palvelun avausmaksu. Asiakas on velvollinen korvaamaan maksujensa laiminlyönnistä aiheutuvat perintätoimistojen palkkiot (sekä mahdolliset oikeudelliset
kulut).

Palveluntarjoaja rekisteröi verkkotunnukset Asiakkaan tilauksen yhteydessä toimittamien tietojen
mukaisesti, kun maksu on vastaanotettu. Verkkotunnukset rekisteröidään kolmansien osapuolien
ylläpitämien rekisteröintipalveluiden kautta, jolloin Asiakas tilatessaan hyväksyy
verkkotunnusrekisterien käyttöehdot ja vastaa omasta käyttöoikeudestaan verkkotunnukseen.
Verkkotunnuksiin liittyviä maksuja ei ole mahdollista palauttaa Asiakkaalle. Palveluntarjoaja tai
rekisteröintipalvelu vahvistaa sähköpostitse verkkotunnuksen rekisteröinnin. Palveluntarjoaja ei voi
taata rekisteröinnin onnistumista, koska on mahdollista (joskin hyvin epätodennäköistä), että jokin
ulkopuolinen taho ennättää rekisteröimään verkkotunnuksen ennen. Tällaisia syitä voi esimerkiksi
olla, että Asiakas ei ole heti tilauksen yhteydessä maksanut laskuaan tai verkkotunnuksen rekisteröinti
viivästyy inhimillisestä tai teknisestä syystä. Näissä tilanteissa Palveluntarjoaja korvaa maksimissaan
uuden vastaavan hintaisen verkkotunnuksen.

Palveluntarjoajan käyttämät kolmannen osapuolen verkkotunnusten rekisteröijät voivat tarjota niin
sanottuja premium-verkkotunnuksia. Premium-verkkotunnusten hinta on kalliimpi kuin tavallisen
verkkotunnuksen, jonka hinta on esitelty palveluntarjoajan verkkosivuilla. Mikäli Asiakas on tilannut
Palveluntarjoajan kautta virheellisesti tavallisen verkkotunnuksen hinnalla premium- verkkotunnuksen,
ei Palveluntarjoaja ole velvoitettu rekisteröimään kyseistä premium- verkkotunnusta hinnaston
mukaiseen hintaan. Näissä tilanteissa Asiakas voi rekisteröidä toisen vastaavan hinnaston hintaisen
verkkotunnuksen, joka ei ole premium-verkkotunnus tai Asiakas voi myös niin halutessaan maksaa
premium-verkkotunnuksesta palveluntarjoajan ilmoittaman uuden korjatun rekisteröintihinnan. Tämä
kohta pätee myös premium-verkkotunnusten uusimiseen.
Palveluntarjoaja ei siis ole velvoitettu myöskään uusimaan premium-verkkotunnusta tavallisen
verkkotunnuksen hinnalla.

Palveluntarjoaja lähettää verkkotunnuksen uusimiseen liittyvän laskun Asiakkaalle etukäteen. Mikäli
uusimista koskevaa laskua ei ole maksettu, verkkotunnus suljetaan aluksi ja se vapautuu myöhemmin
vapaasti rekisteröitäväksi. Suljetun verkkotunnuksen avaamisesta Palveluntarjoaja voi periä erillisen
avausmaksun. Palveluntarjoaja lähettää verkkotunnuksen uusimisesta vahvistuksen Asiakkaalle
sähköpostitse. Mikäli laskutuksessa on esiintynyt Palveluntarjoajasta johtunut virhe, kuten
esimerkiksi järjestelmävirhe tai jokin inhimillinen virhe, ja lasku on jäänyt luomatta tai ei ole saapunut
Asiakkaalle, ja kyseinen verkkotunnus on suljettu tai jopa vapautunut sekä ulkopuolinen taho on sen
rekisteröinyt, on Palveluntarjoaja velvoitettu korvaamaan ainoastaan uuden vastaavan hintaisen
verkkotunnuksen.

Jos Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välinen sopimus päättyy, on Asiakas vastuussa verkkotunnuksen
rekisteröimisestä, siirrosta ja uusimisesta.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa palvelun sisältöä. Muutoksista pyritään tiedottamaan
etukäteen, mutta Palveluntarjoaja varaa myös oikeuden tehdä muutoksia, jotka liittyvät esimerkiksi tietoturvaan, tiedottamatta niistä etukäteen. Asiakkaan pyynnöstä tehdyt muutokset veloitetaan hinnaston mukaisesti. Palveluntarjoaja voi estää kaiken käytön, joka on vastoin sopimusehtoja.

Mikäli Asiakkaan sivusto on liikennemäärältään ja/tai kuormitukseltaan normaalista suuresti
poikkeava, pidättää Palveluntarjoaja oikeuden rajoittaa liikennettä ja/tai kuormitusta tai tarkistaa
perittävää hintaa käyttöä vastaavaksi Asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Kuormitus koskee myös
liiallista prosessorin käyttöä. Palveluntarjoaja varaa oikeuden priorisoida liikennettä ja
palvelinresurssien käyttöä sekä tarvittaessa irtisanoa sopimus tällaisissa tapauksissa.

Asiakas on vastuussa levytilalla säilytettävästä materiaalista. Levytilalla säilytettävä materiaali ei saa olla Suomen lain tai hyvien tapojen vastaista. Palvelimien käyttö laittomaan toimintaan on siis
ehdottomasti kielletty.

Asiakas on myös vastuussa palvelimen tai verkon vahingoittamisen estämisestä. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden poistaa Asiakkaan levytilalla sijaitsevaa materiaalia, mikäli katsoo sen rikkovan sopimusehtoja.

Asiakas ei saa markkinoida palveluaan lain tai hyvien tapojen vastaisesti, johon luetaan esimerkiksi suoramarkkinointi sähköpostitse ilman markkinoinnin vastaanottajan suostumusta, mainostaminen uutisryhmissä, keskustelufoorumeissa tai muissa
paikoissa, joissa se on kielletty.

Palvelintila on Asiakaskohtainen, eikä sitä voi jakaa eri entiteettien kesken. Levytilan sekä palvelun
mukana saatavien sähköpostiosoitteiden jälleenmyynti tai luovuttaminen (kolmansille osapuolille) on kielletty ilman erillistä sopimusta Palveluntarjoajan kanssa.

Asiakkaalla on oikeus pitää kolmansien osapuolien mainoksia kotisivuillansa. Asiakkaalla on
mahdollisuus tehdä omia ajan tasalla olevia varmuuskopioita.

Palvelimen sisäiset murtautumisyritykset ja mahdollisten turvallisuusrajoitusten kiertäminen on
kielletty ja johtaa välittömästi sopimuksen irtisanomiseen sekä mahdollisiin vahingonkorvauksiin.

Asiakas on velvollinen itse huolehtimaan, että käytössä oleva ohjelmisto on ajan tasalla (esimerkiksi virustorjunta). Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Asiakkaan käyttämästä palvelun ulkopuolisesta ohjelmasta.

Asiakas on velvollinen vastaamaan täysimääräisesti kaikista vahingoista, joita hänen
käyttäjätunnuksellaan on aiheutettu Palveluntarjoajalle tai kolmansille osapuolille.

Tiedotteet ja uudet sopimusehdot julkaistaan Palveluntarjoajan www-sivuilla (lanetti.fi).
Asiakas on velvoitettu lukemaan ja hyväksymään uudet sopimusehdot. Mikäli sopimusehtoja on
rikottu Asiakkaalta voidaan välittömästi poistaa oikeudet palvelimille.

Palveluntarjoajan vahingonkorvausvelvollisuus on yhteensä enintään kyseisen palvelun kahden (2)
kuukauden palvelumaksuja vastaava rahamäärä kaikissa tilanteissa. Palveluntarjoaja ei vastaa
välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Tällaisia vahinkoja ovat esimerkiksi saamatta jäänyt voitto,
tuotannon tai liikevaihdon vähentyminen tai keskeytyminen, kolmannelle osapuolelle olevien
velvoitteiden täyttämättä jääminen tai muu ennalta arvaamaton vahinko. Palveluntarjoaja varaa
oikeuden keskeyttää palvelun tuottaminen tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista korjaus-, huolto- tai muiden töiden vuoksi. Palveluntarjoaja pyrkii minimoimaan katkoksen keston ja tiedottamaan siitä Asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Asiakkaan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai
muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista, kuten tiedostojen uudelleen luomisen
aiheuttamista kustannuksista.

Palvelussa katsotaan esiintyvän virhe, jos se poikkeaa palvelukuvauksesta ja haittaa palvelun käyttöä olennaisesti. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa epäsuorista virheistä, kolmannen osapuolen
ohjelmistoista tai niiden virheistä. Asiakkaan tulee ilmoittaa palvelussa mahdollisesti esiintyvistä
virheistä. Virheet pyritään korjaamaan Palveluntarjoajan toimesta mahdollisimman pian.
Palveluntarjoaja varaa kuitenkin oikeuden olla korjaamatta virhettä, mikäli se aiheutuu Asiakkaan
omasta toiminnasta. Palvelu voidaan keskeyttää korjauksen ajaksi. Reklamaatiot virheisiin liittyen
tulee lähettää seitsemän (7) päivän sisällä.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään virheestä tai toimintakatkoksesta, joka johtuu ylivoimaisesta
esteestä (ns. Force Majeure-tapauksesta) tai kolmansien osapuolien toiminnasta kuten esimerkiksi kolmansien osapuolten verkoissa tai ohjelmistoissa esiintyvistä ongelmista tai muista virheistä.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa hinnoitteluaan ilmoittaen siitä etukäteen (verkkosivuilla ja sähköpostitse tai edellisessä laskussa). Uusia hintoja käytetään Asiakkaan seuraavan laskutusjakson laskutuksessa. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa palvelu ennen uutta laskutuskautta.

Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan palvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta.
Palveluntarjoajalla ei myöskään ole velvollisuutta korjata virhettä, joka on aiheutunut Asiakkaan
omasta toiminnasta, esimerkiksi väärinkäytöksistä tai palvelun virheellisestä tai sopimuksenvastaisesta käytöstä tai Asiakkaan tekemästä tai kolmannella osapuolella teettämästä muutoksesta tai korjauksesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa tietoverkosta tai muualta tulevasta Asiakkaan käyttämään palveluun
kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä tai näihin rinnastettavasta toiminnasta.
Palveluntarjoaja ei vastaa virusten aiheuttamista häiriöistä, vahingoista tai virheistä.

Levytilan sekä palvelun mukana saatavien sähköpostiosoitteiden jälleenmyynti tai luovuttaminen (kolmansille osapuolille) on kielletty muissa kuin jälleenmyyntiä varten tarkoitetuissa
palveluissa. Tuotteen palvelukuvauksessa on selkeästi kerrottu sen olevan tarkoitettu erikseen
jälleenmyyntiin tai asiasta on sovittu Palveluntarjoajan kanssa kirjallisesti.

Jälleenmyyjä myy palveluja omissa nimissään, eikä se saa toimia Palveluntarjoajan nimissä tai tehdä
Palveluntarjoajaa sitovia sopimuksia tai muita sitoumuksia tai velvoitteita. Jälleenmyyjä vastaa siitä, että kaikki palvelua suoraan tai välillisesti käyttävät tahot noudattavat näitä yleisiä sopimusehtoja.

Mikäli jälleenmyyjä rikkoo sopimusta eli esimerkiksi laiminlyö laskujen maksamisen, on
Palveluntarjoajan mahdollista siirtää jälleenmyyjän asiakas suoraan omaksi asiakkaakseen
jälleenmyyjältä lupaa kysymättä. Siirto tehdään jälleenmyyjän asiakkaan luvalla ja siitä ilmoitetaan
jälleenmyyjälle.

Asiakas on vastuussa siitä, että käyttäjätunnus ja salasana eivät päädy kolmansille osapuolille. Asiakas
vastaa itse kaikesta kyseisellä käyttäjätunnuksella tehdyistä asioista ja väärinkäytöksistä. Asiakas on
myös velvollinen vastaamaan käyttäjätunnuksensa aiheuttamista korjaus- ja mahdollisista
tutkintakuluista.

Asiakkaan tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle oikeat asiakastiedot. Palvelu voidaan sulkea tai tilaus
peruuttaa, mikäli asiakastiedot eivät ole oikein. Muutokset Asiakas voi tehdä Palveluntarjoajan
asiakassivuilla.

Kaikki erimielisyydet ratkaistaan Helsingissä (Helsingin käräjäoikeus).

Liitteessä 1 sovitaan Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välisistä velvoitteista koskien henkilötietojen
käsittelyä. Liitettä sovelletaan tietosuojalainsäädännön mukaan niissä tapauksissa kun Asiakas on rekisterinpitäjä ja Palveluntarjoaja on käsittelijä.

LIITTEET
1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSOPIMUS

Scroll to Top